Regulamin sprzedaży usług

Regulamin obowiązujący od dnia 05.04.2021

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady i tryb zawierania ze Sprzedawcą umów na odległość – sprzedaży usług. Regulamin określa w szczególności prawa i obowiązki Stron a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 z dnia 24 czerwca 2017 z późn. zm.).
 3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem serwisu internetowego, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie treści Regulaminu.

§1.Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna (w tym również Konsument), która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nie osiągnięcia pełnoletności, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą (Sprzedawcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Sprzedawca – Danuta Sowińska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Coach Business Group z siedzibą w Gdańsku (80-252) przy ul. Jaśkowa Dolina 9/4, NIP 592-202-18-46, REGON 366395220, wpisana do Centralnej Informacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (dalej: CBG), jako właścicielka sklepu internetowego prowadzonego pod adresem https://danutasowinska.pl (zwanym dalej: „danutasowinska.pl”). Podmiot sprzedający ma możliwość skorzystania z usługi w obiekcie Good GOOD SPACE coworking, przy ulicy Jaśkowa Dolina 9/4 w Gdańsku, email: biuro@goodspace.eu. Dane rejestrowe i kontaktowe do Sprzedawcy widoczne są w Panelu sprzedaży, tuż pod przyciskiem finalizacji zamówienia.
 4. Koszyk – potwierdzenie zawarcia umowy na skorzystanie z usługi (np. konsultacje, szkolenia, warsztaty, coaching itd.) zawartej ze
  Sprzedawcą po uprzedniej rezerwacji terminu.
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy na odległość za pośrednictwem Panelu sprzedaży, określające ilość usług.
 6. System płatności online obsługiwane są przez firmy: PayU, z główną siedzibą w Poznaniu, ul.Grunwaldzka 182, 60-166, NIP: 779-23-08-495 oraz firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu
 7. Panel sprzedaży – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, umożliwiający świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zawarcie umowy na odległość ze Sprzedawcą, znajdujących się w serwisie internetowym Sprzedawcy.

§2 Rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy następującą usługi za pomocą Panelu sprzedaży:
  ● usługa umożliwiająca zapoznanie się z ofertą Sprzedawcy,
  ● usługa umożliwiająca zawarcie umowy on-line (na odległość) poprzez zamówienie przez klienta Usługi
  ● usługa przesłania na podany przez Klienta adres e-mailowy Usługi.
 2. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług dostępnych poprzez Panel sprzedaży, są następujące: połączenie z siecią Internet; przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie urządzenia Klienta dokumentów hipertekstowych udostępnionych w sieci Internet z włączoną obsługa języka JavaScript: Google Chrome / Google Chrome Mobile w wersji 63 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 52 lub nowszej, Opera w wersji 58 lub nowszej i Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej lub lub innej przeglądarki kompatybilnej; posiadanie aktualnego, czynnego prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

§3. Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Rozpoczęcie przez Klienta korzystania z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych poprzez Panel sprzedaży bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. W przypadku zakończenia przez Klienta korzystania z usług udostępnionych przy pomocy Panelu sprzedaży, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną
  rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń z chwilą opuszczenia Panelu sprzedaży, z wyłączeniem usługi przesłania na adres e-mail Usługi, która zostaje zakończona po przesłaniu Usługi na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 2. Możliwość korzystania z usług: usługa umożliwiająca zawarcie umowy on-line (na odległość) poprzez zamówienie przez Klienta Usługi, usługa przesłana zostaje na podany przez Klienta adres e-mail Usługi, uzależniona jest od złożenia zamówienia na Usługi, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 4.
 3. Usługa przesłania na podany przez Klienta adres e-mail Usługi następuje po zawarciu umowy sprzedaży Usługi. Usługę umożliwiająca zawarcie umowy on-line (na odległość) poprzez zamówienie Usługi Klient może rozpocząć i zakończyć w każdej chwili.
 4. Możliwość korzystania z bezpłatnej usługi: usługa umożliwiająca zapoznania się z ofertą Sprzedawcy jest każdorazowo wykonywana na indywidualne żądanie Klienta. Klient może w każdej chwili rozpocząć i zakończyć korzystanie z usługi. Wyjście ze strony internetowej na której znajduje się Panel sprzedaży oznacza rezygnację ze świadczenia przedmiotowej usługi przez Sprzedawcę na rzecz Klienta.

§4 Zawieranie umów kupna i sposób zapłaty

 1. W celu dokonania zamówienia należy dokonać wyboru Usług dostępnych na stronie www.danutasowinska.pl/oferta i określić ich ilość, wybrać ew. dodatkowe parametry wymagane w formularzu, zaakceptować niniejszy Regulamin, Politykę Prywatności, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o pojawiające się na stronie komunikaty lub informacje. W celu realizacji zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, które w Panelu sprzedaży wskazane są jako pola wymagane.
 2. Całkowita wartość zamówienia i ostateczna cena zamówienia znajduje się w podsumowaniu płatności jest widoczna przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia przez Klienta.
 3. Po kliknięciu w przycisk „Przejdź do płatności” nastąpi przekierowanie Klienta do systemu płatności internetowych celem dokonania zapłaty za zamówienie. Klient dokonuje płatności za pośrednictwem Systemu płatności online i aby jej dokonać, musi zaakceptować postanowienia Regulaminu Systemu płatności online.
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest System płatności online. Dostępne są szybkie przelewy internetowe oraz formy płatności następujących kart:
  ● Visa
  ● Visa Electron
  ● MasterCard
  ● MasterCard Electronic
  ● Maestro
 5. W momencie przekierowania Klienta do systemu płatności internetowej, ma on 30 minut na zainicjowanie zapłaty za Zamówienie i 1 godzinę na skuteczne uiszczenie zapłaty i jej odnotowanie przez System płatności online. Jeśli System płatności online nie odnotuje do tego czasu płatności, zamówione usługi wracają do puli dostępnych usług, a jeśli pieniądze wpłyną po tym czasie, zostaną automatycznie zwrócone do Klienta. W celu ponownego zamówienia Usług należy wypełnić na nowo formularz zamówienia i wykonać płatność.
 6. Klient, który dokona zapłaty w terminie wskazanym w ust. 5, zawiera umowę sprzedaży, wskutek której w wiadomości potwierdzającej dokonanie zapłaty, otrzyma Usługę na adres e-mail podany w formularzu Panelu sprzedaży.
 7. Usługa stanowi dowód zakupu.
 8. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny za zakupioną Usługę, w przypadku zamówienia kilku usług, ceny poszczególnych Usług sumują się. Łączna cena, jest podana w wypełnianym przez Klienta formularzu zamówienia. Po dokonanym przez klienta wyborze sposobu płatności i ew. dostawy zostanie on poinformowany o
  łącznej cenie zamówienia wraz z uwzględnieniem ewentualnych kosztów dostawy (podsumowanie), przed potwierdzeniem przez niego zamówienia.
 9. Ceny Usług podawane są w walucie PLN – polskich złotych. Sprzedawca podaje do wiadomości Klienta cenę brutto. Fundacja Diversity Polska z siedzibą w Gdańsku jest zwolniona podmiotowo z podatku VAT (art. 113 ust. 1 i 9).
 10. Sprzedawca spełnia świadczenie względem Klienta umożliwiając mu korzystanie z usługi, w terminie i na warunkach oznaczonych podczas
  zakupu usługi.
 11. Błędnie podane dane w formularzu Klient może zgłosić Sprzedawcy celem ich skorygowania wysyłając wiadomość e-mailową na adres Sprzedawcy kontakt@danutasowinska.pl.
 12. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresu e-mailowego Sprzedawcy kontakt@danutasowinska.pl.
 13. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez Klienta danych błędnych lub nieprawdziwych.

§5. Odstąpienie od umowy

 1. Dla Usług, dla których oznaczony jest konkretny dzień i klient nie pojawił się w wyznaczonym miejscu spotkania lub godzinie odbycia sesji online nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu pieniędzy. Wynika to z art. 38 pkt 12) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827).
 2. Jeśli pkt. 1 nie ma zastosowania oraz jeżeli:
  a. Usługa nie została wykorzystana przez Klienta,
  b. data realizacji Usługi nie została jeszcze przekroczona,
  w ciągu 14 dni od zakupu Usługi może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym Sprzedawcę pisemnie poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@danutasowinska.pl. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę usługi, która jest przedmiotem zwrotu.
 3. O ile zwrot jest możliwy, zwrot płatności dla Klienta jest dokonywany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, drogą elektroniczną przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient do zakupu Usługi.
 4. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć umowę, wskazując ważną przyczynę. W tym celu niezwłocznie pisemnie poinformuje Klienta o zaistniałym fakcie na adres email, który użyty był do nabycia usługi i zaproponuje zamianę na równoważną usługę lub zwrot pieniędzy. O ile Klienta nie zgodzi się na zamianę, Sprzedawca zwróci do 7 dni od poinformowania Klienta o rozwiązaniu umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności dotyczące Usług, której dotyczy umowa.

§6. Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w zakresie niedotrzymania warunków umowy ze Sprzedawcą. Klient zawiadamia o tym niezwłocznie Sprzedawcę pisemnie poprzez wiadomość e-mail na adres Sprzedawcy kontakt@danutasowinska.pl. Zgłoszenie powinno zawierać Usługę, której dotyczy
  reklamacja. Do reklamacji należy dołączyć opis zaistniałej sytuacji.
 2. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać natychmiast po zaistnieniu podstawy do jej zgłoszenia.
 3. Każdą pisemnie zgłoszona wola reklamacji będzie rozpatrzona w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.
 4. Powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku reklamacji usługi Świadczonej drogą elektroniczną.

§7. Spory

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikających lub związanych: ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na podstawie niniejszego Regulaminu powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem; lub z umowa zawartą na odległość pomiędzy ww. Stronami zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo dla Sprzedawcy. Sprzedawcę reprezentuje Kancelaria Radcy Prawnego Ekspert Piotr Pawłowski z siedzibą w Gdańsku.
 2. W przypadku sporów z udziałem Konsumenta istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może zwrócić się o interwencję rzecznika praw lub skorzystać z mediacji (o ile na nią — mediację – Sprzedawca wyrazi zgodę), Dostęp do ww. procedur jest opisany w polskim Kodeksie postępowania cywilnego oraz Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Sprzedawca informuje, iż na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. pod
  adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego
  systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na
  szczeblu unijnym (platforma ODR).

§8 Postanowienia końcowe

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia całego niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeks cywilny, Ustawa o Świadczeniu usług drogą elektroniczną i Ustawa o prawach konsumenta.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu ich wskazania i umieszczenia na stronie www.danutasowinska.pl/oferta. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się poprzedni
  regulamin (obowiązujący w chwili zawarcia umowy, zatem zmiana regulaminu nie będzie dotyczyć umów, które zostały wcześniej zawarte).
 4. Sprzedawca wskazuje, iż nie wprowadził u siebie Kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu art. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2017.2070 t.j).