1. Danuta Sowińska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Coach Business Group z siedzibą w Gdańsku (80-252) przy ul. Jaśkowa Dolina 9/4, NIP 592-202-18-46, REGON 366395220, wpisana do Centralnej Informacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (dalej: CBG), jako właścicielka sklepu internetowego prowadzonego pod adresem https://danutasowinska.pl (zwanym dalej: „danutasowinska.pl”), przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników danutasowinska.pl, ich danych osobowych oraz bezpieczeństwa przetwarzania tych danych.
 2. Administratorem danych osobowych użytkowników danutasowinska.pl jest CBG. Z uwagi na dyspozycję przepisu art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), nie powołał inspektora ochrony danych.
 3. Dane osobowe użytkowników danutasowinska.pl są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zmianami), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U.2017 r., poz. 1219 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami RODO.
 4. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, jednak niepodanie niezbędnych danych osobowych uniemożliwia korzystanie z danutasowinska.pl.
 5. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, dane osobowe użytkowników są przetwarzane w celu wykonania umowy i podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, nadto za uprzednią zgodą użytkowników, powyższe dane mogą być przetwarzane przez CBG w celach marketingowych na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 6. Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, użytkownik danutasowinska.pl w każdym czasie ma prawo do prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec nieprawidłowego przetwarzania, z tym zastrzeżeniem, że żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych skutkować może rozwiązaniem zawartej umowy wobec braku możliwości jej wykonania.
 7. CBG gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników odwiedzających danutasowinska.pl i korzystających z jego funkcjonalności. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu sklepem danutasowinska.pl, okresowym analizom statystyki odwiedzin i aktywności, oraz analizom funkcjonalności danutasowinska.pl.
 8. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć.
 9. Z zastrzeżeniem ust. 10 i 11, dane osobowe Klienta wskazane w ust. 1 nie będą przekazywane dalej za wyjątkiem podmiotu świadczącego obsługę podatkowo księgową Administratora jak również poza wyjątkiem sytuacji w których Administrator będzie zobowiązany do udzielenia informacji w zakresie ciążącego na nim obowiązku prawnego.
 10. Jeżeli użytkownik sklepu internetowego na stronie danutasowinska.pl wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-324) przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.
 11. Jeżeli użytkownik sklepu internetowego na stronie danutasowinska.pl wybierze sposób dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, jego dane osobowe zostaną przekazane firmie kurierskiej w zakresie niezbędnym dla dostawy pod adres wskazany przez użytkownika.
 12. danutasowinska.pl wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Polityka cookies zawarta jest w odrębnym dokumencie pod tytułem „Polityka wykorzystywania plików cookies przez stronę internetową danutasowinska.pl” dostępnym w zakładce „Polityka cookies”.
 13. danutasowinska.pl może zawierać linki (odnośniki) do innych stron www. CBG nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Korzystając z linku (odnośnika) użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności stosowaną w serwisach internetowych, do których odsyłają linki (odnośniki). Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie danutasowinska.pl.
 14. Dane osobowe użytkowników danutasowinska.pl będą przechowywane i przetwarzane przez okres obowiązywania umowy zawartej z CBG i przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz w niezbędnym zakresie przez okres wymagany przepisami prawa w celu archiwizacji danych. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie przez CBG jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Pytania, uwagi lub wątpliwości dotyczące polityki prywatności użytkownicy danutasowinska.pl mogą kierować na adres: kontakt@danutasowinska.pl.
 15. Rozwój danutasowinska.pl, postęp technologiczny lub zmiana przepisów prawa może spowodować potrzebę lub obowiązek wprowadzenia zmian do polityki prywatności. W przypadku zmiany polityki prywatności stosowne modyfikacje zostaną opublikowane na stronie danutasowinska.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.