Czym jest dyskryminacja ze względu na płeć? Danuta Sowińska Danuta Sowińska

Czym jest dyskryminacja ze względu na płeć?

Dyskryminacja ze względu na płeć to nierówne traktowanie kobiet lub mężczyzn ze względu na ich przynależność do danej płci, które nie jest uzasadnione obiektywnymi przesłankami. Dyskryminacja ze względu na płeć ma miejsce również w sytuacji, w której kobiety dyskryminują inne kobiety, a mężczyźni dyskryminują innych mężczyzn.

Z dyskryminacją bezpośrednią ze względu na płeć mamy do czynienia, gdy kobieta lub mężczyzna jest traktowana/y mniej korzystnie ze względu na swoją płeć niż jest, była lub byłaby traktowana inna osoba, o odmiennej płci, w porównywalnej sytuacji.

Dyskryminacja pośrednia natomiast polega na tym, że na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje lub szczególnie niekorzystna sytuacja dla kobiety lub mężczyzny ze względu na przynależność do określonej płci, chyba że postanowienie, kryterium lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne.

Przejawem dyskryminacji ze względu na płeć jest również utrwalanie stereotypów dotyczących społecznych i kulturowych wzorców zachowania mężczyzn i kobiet, opierających się na przekonaniu o niższości lub wyższości jednej z płci.

Przykłady dyskryminacji ze względu na płeć:

  • stosowanie wobec kobiet przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, motywowane przekonaniem o niższości tej płci,
  • ograniczenia w dostępie do awansu zawodowego, nieuzasadnione różnicowanie wynagrodzeń za pracę jednakowej wartości ze względu na płeć (np. w związku z urlopem macierzyńskim lub ojcowskim),
  • formułowanie ogłoszeń o pracę w sposób eliminujący jedną z płci (podanie nazwy stanowiska wyłącznie w formie męskiej lub żeńskiej – asystentka, dyrektor),
  • stosowanie nazw zawodów i stanowisk wyłącznie w formie żeńskiej lub męskiej mającej na celu dyskryminację jednej z płci,
  • utrwalanie stereotypowych wizerunków kobiet i mężczyzn w reklamach.

26 września 2019 w Gdańsku odbędzie się trzecie spotkanie z cyklu Business wit Diversity dotyczące przesłanki płeć. Spotkanie odbędzie się w State Street, w budynku Alchemii przy Grunwaldzkiej 409.

Program wydarzenia:

13:00 Rejestracja i kawa

13:30 Anna Szabowska-Walaszczyk State Street przywitanie

13:40 Anna Szabowska-Walaszczyk, Talent Acquisition Brand Manager, State Street Bank Polska.

Opowie o działaniach State Street na rzecz różnorodności, koncentrując się na różnych perspektywach wspierania kobiet w branży finansowej i świecie biznesu. Pierwsza to praktyki związane z budowaniem inkluzywnego środowiska pracy wewnątrz firmy a druga to wpływ na otoczenie. State Street jako globalna instytucja finansowa wspiera inwestowanie typu ESG (Environment, Society, Governance), co przekłada się na przykład na obecność kobiet w zarządach firm. Z kolei działania w obszarze Corporate Social Responsibility wspierają lokalną społeczność.

14:15 przerwa

14:30 Gabriela Bar Coca-Cola, Menedżer ds. kontaktów zewnętrznych i komunikacji.

Mówimy i wierzymy, że napój Coca-Cola jest dla wszystkich. Podobnie jest z firmą Coca-Cola. O różnorodności w Coca-Cola Polska.

15:15 przerwa kawowa

15:30 SWAROVSKI – THE FUTURE IS EQUAL

Jako firma rozumiemy znaczenie dążenia do większej równości, ponieważ daje ona możliwość rekrutacji najlepszych talentów, doskonalenia praktyk i bycia bardziej innowacyjnym. Naszym celem jest stworzenie integracyjnego środowiska pracy, które umożliwia i zachęca naszych pracowników do wykorzystania ich potencjału.

16:15 lunch networking

17:00 koniec

Zgłoszenia przesyłajcie drogą mailową na adres d.sowinska@diversity3city.pl do 10 września 2019.

Źródło:

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/czym-jest-dyskryminacja

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: